projekt nr 6

6. Szkoła SuperBabci i SuperDziadka


Lokalizacja

Wskazane byłoby miejsce w centrum miasta, w pobliżu Dworca Kolejowego - Centrum Komunikacji, co umożliwiłoby seniorom dogodny, bezpłatny dojazd do Szkoły SuperBabci i SuperDziadka.

Skrócony opis projektu

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka będzie wspierać opiekunów małych dzieci w efektywnym towarzyszeniu wnukom w poznawaniu świata, przekazywaniu wartości, tradycji rodzinnych i narodowych, zdobywaniu umiejętności atrakcyjnej, rozwijającej zabawy. Zapewni seniorom pomoc w dbaniu o własną sprawność, zdrowie, kontakty z ludźmi, komunikację z wnukami, poczucie bycia potrzebnym, kochanym, skarbem rodziny. Pomoże w obalaniu stereotypów i zdobywaniu uznania dzieci. Pokaże, jak odnawiać i utrzymywać więzi.

Opis projektu

W Szkole SuperBabci i SuperDziadka dziadkowie będą mogli doskonalić się w swojej roli, wzbogacać wiedzę i umiejętności sprzyjające rozwojowi wnuków. Będą się uczyć, jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom, promować twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwoli na wymianę doświadczeń, stworzy przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie będzie świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, nauki zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Grupa będzie tworzyć okazje do wspólnej zabawy, wycieczek, zaciekawiać literaturą poprzez opowiadania, teatr, przybliżać tradycje. Można będzie lepiej zadbać o swoje zdrowie i sprawność, by dłużej być samodzielnym i pomocnym dla innych, m.in. dzięki prostym formom sportowym. Efektem będzie przełamanie stereotypu myślenia, zwłaszcza młodzieży, o chorej, trudnej, nudnej i uciążliwej dla otoczenia starości, zaś osobom starszym pomoże wyeliminować stereotyp o młodzieży jako agresywnej, zepsutej, trudnej w relacjach.
Program szkoły będzie realizowany w projektach rocznych od stycznia do grudnia. Każdy rok będzie miał inny zestaw tematów, dostosowany do potrzeb wnuków i dziadków, realizowany systematycznie podczas 3-godzinnych spotkań raz w tygodniu, czyli rocznie ok. 120 godzin.
Przewiduje się 20–25 osobową grupę. Absolwenci I roku będą mogli kontynuować naukę. Najbardziej aktywne, kreatywne osoby, po ukończeniu 2-letniej Szkoły SuperBabci i SuperDziadka będą prowadzić zajęcia warsztatowe wielopokoleniowe (zgodnie z umiejętnościami) w następujących zespołach zainteresowań:
1) Teatr Seniora (nazwa zostanie wyłoniona w ramach konkursu); przygotowanie spektakli wystawianych bezpłatnie w Ratuszu dla przedszkolaków, w Żłobku Miejskim; włączenie dzieci i młodzieży do gry aktorskiej.
2) Bajczytanki - babcie czytające twórczość legionowskich pisarzy: w żłobku, przedszkolach, na piknikach; stworzą Bibliotekę dla babć, dziadków wnucząt.
3) Opowiadacze - dziadkowie opowiadający ciekawe historie ze swojej młodości, ciekawostki historyczne, narodowe, tradycje rodzinne, inne.
4) Grupa Zabaw Wielopokoleniowych będzie miała na celu integrację dzieci, młodzieży i seniorów, przygotowanie z innymi grupami oprawy artystycznej uroczystości świątecznych, jubileuszowych. Stworzy Bank Pomysłów do wykorzystania w dalszych latach funkcjonowania szkoły, jak również w sytuacjach rodzinnych.
5) Grupa Turystyczna wyszukiwać będzie ciekawe miejsca i organizować wycieczki przyrodnicze, tematyczne, rekreacyjne z zabawami i grillowaniem.
6) Grupa Sportowa – przygotowywać będzie treningi w wybranych konkurencjach, których zwolennicy reprezentować będą Szkołę na Senioriadzie Powiatowej
w Legionowie, w Warszawie i ogólnopolskiej w Rabce. Propagować też będą zabawy podwórkowe swojej młodości (palant, inne).
Szkoła SuperBabci i SuperDziadka powstanie na przekór stereotypom, że babci żadna nauka nie jest już potrzebna, ponieważ ma doświadczenia wynikające z wychowania własnych dzieci. Najważniejsze zalety szkoły to:
1. Refleksja nad problemami w grupie o podobnych aspiracjach.
2. Poznanie współczesnej wiedzy z różnych dziedzin życia.
3. Wymiana doświadczeń.
4. Szansa na zmianę swojego zachowania w rodzinie.
5. Nabycie nowych umiejętności przydatnych w zabawie z wnukami.
6. Poczucie satysfakcji z własnego rozwoju.
7. Wzrost autorytetu w rodzinie.
Tematyka warsztatów obejmie m.in. zagadnienia:
1.Blok pedagogiczny:  „Zabawy z wnukami rozwijające ich kreatywność”, „Pomoc w nauce”, „Twórcze wykorzystanie tekstów literackich”, „Tajemnice przyrody”, „Techniki pracy umysłowej”. Teorię połączymy z praktyką.
2.Blok psychologiczny: „Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży”, „Sztuka porozumiewania się z wnukami i dorosłymi”, „Jak rozwiązywać sytuacje trudne”, „Jak pomóc dzieciom w pokonywaniu stresu, złości”–wykorzystana zostanie metoda dramy-scenki z życia babci i wnuków, które odkryją stereotypy i nawyki utrudniające kontakt, m.in. z młodzieżą.
3.Blok metodyczny: „Pomoc w nagłych wypadkach”, „Zdrowe odżywianie się w różnym wieku”, „Profilaktyka zdrowotna u dorosłych”, „Znaczenie ruchu w  starszym wieku”. Oferta jogi i nordic walking, wyjazdów na termy, gimnastyki profilaktycznej i rehabilitacyjnej. Odbędą się spotkania z dietetykiem, lekarzem i rehabilitantem.
4.Blok wiedzy o kulturze: „Tradycje świąteczne”, „Wielokulturowość naszej miejscowości”, „Stereotypy o innych narodach”. Udział w koncertach, spektaklach, spotkania z lokalnymi artystami.
5.Blok różności: zajęcia komputerowe, kulinarne, eksperymenty, fotografowanie, bezpieczeństwo, poradnictwo domowe. Promocja szkoły rozpocznie się w październiku 2020 r., rekrutacja w listopadzie i grudniu, inauguracja w styczniu 2021 r. Patronat nad Szkołą obejmie Akademia Finansów i Biznesu Wydział Humanistyczny w Pułtusku.
Szkoła SuperBabci i SuperDziadka to miejsce aktywnych i twórczych działań tworzone przez grupę ludzi o podobnych doświadczeniach, chcących się uczyć i rozwijać przez działanie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pomysł na utworzenie Szkoły SuperBabci i SuperDziadka wyłonił się z teorii i doświadczeń pedagogów oraz z własnych obserwacji osób starszych, podejmujących się opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nieświadomie popełnianych przez nich błędów. We współczesnych czasach pomoc babci i dziadka jest wręcz nieodzowna, zwłaszcza gdy oboje rodzice pracują poza miejscem zamieszkania.
Inspiracją są również efekty funkcjonujących już w Polsce Szkół SuperBabci i SuperDziadka, m.in. w Lublinie i Białymstoku, tworzących sieć, do których dołączy planowana Szkoła w Legionowie.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Szkoła będzie dostępna dla chętnych babć i dziadków – seniorów 50+ z Legionowa, chcących podnieść kompetencje w zakresie rozwoju dziecka, organizacji czasu wolnego i atrakcyjnych zabaw dla dzieci w wieku 3–9 lat. Zajęcia odbywać się będą  w środy, w godz. 10.00 – 13.00 od stycznia  do grudnia 2021r.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Najem Sali ok. 50 m2 = 1 500 zł. x 10 m-cy (Opcjonalnie, gdyby nie było lokalu)15 000 zł
2Opłata licencyjna za autorski program 500 zł
3Wyposażenie dydaktyczne (gry, zabawki dydaktyczne, książki dla dzieci, książki metodyczne, płyty z nagraniami, magnetofon, płachta edukacyjna, instrumenty muzyczne, rekwizyty do przedstawień teatralnych) 8 000 zł
4Laptop 2 000 zł
5Materiały plastyczno-biurowe: - do prac plastycznych 300 zł. x 10 m-cy - biurowe 200 zł. x 10 m-cy 5 000 zł
6Wynagrodzenie dla nauczycieli i specjalistów: - nauczyciel przedszkola lub animator zabaw 1h x 80 x 4 tyg. = 320 zł. x 10 m-cy - psycholog 1h x 80 zł. x 4 w m-cu = 320 zł. x 10 m-cy - instruktor rytmiki 1h x 80 zł. x 4 w m-cu x 10 m-cy - zajęcia komputerowe 1h x 80 zł. x 4 w m-cu x 10 m-cy - instruktor teatralny 1h x 80 zł. x 4 w m-cu x 10 m-cy - plastyk 1h x 80 zł x 4 w miesiącu x 10 miesięcy - instruktor wychowania fizycznego 1h x 80 zł. x 4 m-c x 10 m-cy 22 400 zł
7„Dialog dwóch serc” - cykl warsztatów z zakresu budowania porozumienia z dzieckiem – prowadzonych przez psychologa, kuratora rodzinnego, profesjonalistę w prowadzeniu warsztatów umiejętności społecznych 3 200 zł
8Wynagrodzenie koordynatora projektu 900 zł/m-c 9 000 zł
9Wynagrodzenie za sprzątanie 50 zł. x 2h tyg. x 10 m-cy 1 000 zł
10Odkurzacz, mop, środki czystościowe (utrzymanie higieny pomieszczeń) 1 000 zł
11Szkolenia specjalistyczne dla kadry 3 osóby x 4 szkolenia x 250 zł. 3 000 zł
12Spotkanie integracyjne rodzin (dziadkowie, rodzice, wnuki) z założycielami Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Lublinie i Białymstoku 2 000 zł
13Seminarium z udziałem przedstawicieli Szkół SuperBabci i SuperDziadka (po 3 osoby z każdej szkoły); prezentacja działań szkół; wystąpienie dr Zofii Zaorskiej – założycielki Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Lublinie – pierwszej szkoły w Polsce. 3 000 zł
14Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych 3 000 zł
15Rollup 300 zł
16Promocja– ogłoszenia w lokalnych mediach zaproszenia 2 500 zł
17Dyplomy, certyfikaty, nagrody dla słuchaczy 2 000 zł
18Delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia, do miast, w których funkcjonują Szkoły Super Babci i Super Dziadka (Lublin, Białystok) 600 zł
19Koszty założenia i administrowania strony internetowej 5 000 zł
20Obsługa księgowa 400 zł./m-c 4 000 zł
Łącznie: 92 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Najem Sali (opcjonalnie) 15 000 zł
2Wyposażenie dydaktyczne 1 000 zł
3Seminaria, konferencje 3 000 zł
4Spotkanie integracyjne z przedstawicielami Szkół SuperBabć i SuperDziadków w Polsce 3 000 zł
5Promocja 3 000 zł
6Wynagrodzenia specjalistów 22 400 zł
7Wynagrodzenie koordynatora 9 000 zł
8Sprzątanie pomieszczenia 1 000 zł
9Obsługa księgowa 4 000 zł
10Administrowanie strony internetowej 2 000 zł
Łącznie: 55 300 zł

Przyjęty