Szczegóły projektu

Na sportowo "pod chmurką" przy Leśnej


Lokalizacja

ULICA LEŚNA (POMIĘDZY SIEDZIBĄ MOK A PARKIEM JANA PAWŁA II)

Skrócony opis projektu

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI O WYMIARACH 40 m X 28 m.

Potrzeby rekreacyjne mieszkańców osiedli często rozmijają się z tym, co mają im one do zaoferowania. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców powstał projekt zagospodarowania części działki przy ulicy Leśnej.

Place rekreacyjne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności osiedla. Dzięki przestrzeniom o takim charakterze łatwiej nawiązać kontakt z sąsiadami. Mieszkańcy nie mają poczucia anonimowości i chętniej utożsamiają się z miejscem zamieszkania. Wzrasta też komfort ich życia w najbliższym otoczeniu.

Aby projektowana przestrzeń rekreacyjna stała się centrum życia osiedlowego, określono preferencje dotyczące charakteru przyszłego miejsca rekreacji jako teren do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opis projektu

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI MA BYĆ BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O POWIERZCHNI 40 M X 28 M, W TYM MONTAŻ 2 BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ, 4 STOJAKÓW DO GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ ORAZ ZESTAWU DO SIATKÓWKI (SŁUPKI, SIATKA). BOISKO ZLOKALIZOWANE BĘDZIE NA NIEUTWARDZONEJ (TRAWIASTEJ) CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW.124/9 OBRĘB 65 POŁOŻONEJ PRZY ULICY LEŚNEJ (POMIĘDZY SIEDZIBĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY A PARKIEM JANA PAWŁA II).

PROJEKT I KOSZTORYS BOISKA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI DOSTĘPNEJ  W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ARCHIWALNEJ WERSJI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE Rz.271.66.2018
Zadanie 2: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oświetleniową, utwardzenie terenu, instalacja obiektów małej architektury przy ul. Leśnej w Legionowie.

Potrzeby rekreacyjne mieszkańców osiedli często rozmijają się z tym, co mają im one do zaoferowania. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców powstał projekt zagospodarowania części działki przy ulicy Leśnej.

Place rekreacyjne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności osiedla. Dzięki przestrzeniom o takim charakterze łatwiej nawiązać kontakt z sąsiadami. Mieszkańcy nie mają  poczucia anonimowości i chętniej utożsamiają się z miejscem zamieszkania. Wzrasta też komfort ich życia w najbliższym otoczeniu.

Aby projektowana przestrzeń rekreacyjna stała się centrum życia osiedlowego, określono preferencje dotyczące charakteru przyszłego miejsca rekreacji jako teren do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W chwili obecnej  grunt  oznaczony jako część działki nr ewidencyjny 124/9 o powierzchni 4206 m2 w obrębie ewidencyjnym 65 położony w Legionowie przy ulicy Leśnej oddany został w użyczenie na okres 25 lat, z przeznaczeniem na wybudowanie boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą oraz cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska 11, tj. prowadzenie zorganizowanych zajęć specjalistycznych z zakresu piłki nożnej oraz zajęć ogólnorozwojowych. Użyczający UKS Akademia Piłkarska 11 nie podjęła dotąd żadnych czynności zmierzających do budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią, co było głównym warunkiem umowy ani nie poniosła żadnych innych nakładów finansowych w zdewastowany teren, co odbija się na estetyce tej części miasta i osiedla Jagiellońska. Wobec powyższego możliwe jest przedterminowe rozwiązanie umowy użyczenia z przyczyn niedających się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, tj. z przeznaczeniem terenu przedmiotowej działki na inwestycję (budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią) w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo i kompleksowego zagospodarowania działki, także w ramach inicjatywy lokalnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przestrzeń rekreacyjna jest niezwykle ważnym terenem na osiedlu, bo jest jego wizytówką.
Place rekreacyjne odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu społeczności osiedla. Dzięki przestrzeniom o charakterze rekreacyjnym mieszkańcy integrują się, spędzając wspólnie czas, a także wzrasta  komfort ich życia. Aby jednak przestrzeń rekreacyjna stała się centrum życia społecznego, musi zaspokajać potrzeby, zainteresowania i preferencje różnych grup wiekowych.
Obecnie użyczający teren UKS Akademia Piłkarska 11 nie podjęła dotąd żadnych czynności zmierzających do budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Informacja o zasadach dostępności projektu

TEREN BOISKA BĘDZIE MIAŁ CHARAKTER OGÓLNODOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH BEZ OGRANICZEŃ (DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI, SENIORZY) WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA W GODZINACH 8 - 22. KORZYSTANIE Z BOISKA BĘDZIE NIEODPŁATNE.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nawierzchnia boiska449 000 zł
2Wyposażenie boiska35 000 zł
Łącznie: 484 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie terenu20 000 zł
2Konserwacja10 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Odrzucony ze względu na koszt realizacji projektu, przekraczający kwotę przeznaczoną na jego realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz fakt, że wskazany teren objęty jest umową użyczenia na rzecz UKS Akademii Piłkarskiej. Jej przedmiotem jest wybudowanie na tym terenie boiska ze sztuczną murawą i prowadzenie na nim zajęć. Złożony do Budżetu Obywatelskiego projekt pokrywa się już z wcześniej podjętymi działaniami, które będą realizowane na tym terenie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź na odwołanie od weryfikacji merytorycznej z dnia 11 maja 2021 r.:

W związku ze złożonym w dniu 11 maja 2021 r. odwołaniem dotyczącym niedopuszczenia pod głosowanie projektu pn. Na sportowo „pod chmurką” przy Leśnej informuję, że po jego ponownym sprawdzeniu został podtrzymany negatywny wynik oceny projektu.

W odniesieniu do informacji zawartych w piśmie:

Ad. 1 Posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego są jawne i ogólnodostępne. Przed terminem mających się odbyć spotkań każdorazowo została zamieszczona informacja na stronie internetowej legionowo.pl - https://legionowo.pl/a/posiedzenie-zespolu-ds-budzetu-obywatelskiego-27-04-2021 oraz https://legionowo.pl/a/posiedzenie-zespolu-ds-budzetu-obywatelskiego. Jedynie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 osoby chcące uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo prosiliśmy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa.


Dodatkowo sporządzone zostały ogólnodostępne protokoły z posiedzeń

zamieszczone między innymi pod adresem - https://legionowo.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/informacje,59 oraz https://legionowo.pl/a/ii-posiedzenie-zespolu-ds-budzetu-obywatelskiego, a także https://legionowo.pl/a/i-posiedzenie-zespolu-ds-budzetu-obywatelskiego.

Ponadto nieprawdą jest, iż „Projektodawcy zostali pozbawieni możliwości dokonania korekty i weryfikacji swojego projektu (…)”, ponieważ choćby poprzez złożenie odwołania możliwe jest bezpośrednie odniesienie się do wyników weryfikacji formalnej.

Ad. 2 Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie wyklucza we wskazanym miejscu realizacji zapisów umowy użyczenia na cel, na jaki została zawarta umowa z UKS Akademia Piłkarska.