projekt nr 2

2. Kurs pierwszej pomocy dla młodzieży


Lokalizacja

Legionowo

Skrócony opis projektu

Wiedza i świadomość młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy, uzyskane w ramach projektu, przyczynią się do wzrostu naszego bezpieczeństwa. Projekt przewiduje profesjonalny kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich mieszkających w Legionowie (20 uczestników). Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej, obejmie m.in. postępowanie z osobą nieprzytomną, tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i złamań, resuscytację i obsługę defibrylatora, podstawy ratownictwa wodnego.

Opis projektu

Kurs powinien objąć m.in. takie zagadnienia jak:
• procedury ratunkowe
• atak serca - zawał
• udar mózgu
• rany
• krwotoki
• ciało obce
• zaburzenia oddychania
• zadławienia
• utrata przytomności
• omdlenie
• poparzenia cieplne
• przechłodzenie i odmrożenie
• urazy klatki piersiowej i brzucha
• uszkodzenia czaszkowo-mózgowe
• porażenie prądem elektrycznym
• oparzenia chemiczne
• resuscytacja (w tym ćwiczenia praktyczne)
• obsługa defibrylatora
• środki odurzające
• utonięcie (w tym podstawy ratowania)
• cukrzyca
• epilepsja
• pozycja boczna ustalona
• wypadki drogowe
• apteczka - wyposażenie.
Kurs powinien trwać co najmniej 12 godzin (np. 2 dni po 6 godz.) - w tym co najmniej 6 godzin zajęć praktycznych i symulacji. Podmiot szkolący powinien zapewnić materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a po ukończeniu kursu wystawić imienne certyfikaty uczestników. Ze względu na redukcję kosztów kurs może odbywać się w miejscu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Legionowo np. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.
Szacowana cena za jednego uczestnika kursu to 400 zł. Przewidywana łączna liczba uczestników to 20 osób. Dla uczestników przewidziany jest catering w postaci wody, kawy, herbaty, drobnego i zdrowego poczęstunku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Życie i zdrowie ludzkie jest najwyższą wartością. Codziennie w Polsce, jak i w Legionowie dochodzi do różnego rodzaju wypadków, w których występują poszkodowani. Ponadto każdego dnia ludzie doświadczają naturalnych problemów zdrowotnych typu zawał lub udar. Prawidłowo udzielona tym osobom pomoc może uratować życie lub ocalić czyjeś zdrowie. Pamiętać należy, że zarówno Polskę, jak i w szczególności nasze Miasto dotyka problem postępującego starzenia się społeczeństwa. Coraz większa liczba osób w wieku senioralnym powoduje częstsze występowanie problemów zdrowotnych.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Nabór na kurs pierwszej pomocy dla młodzieży będzie otwarty dla mieszkańców Legionowa, którzy uczęszczają do szkoły średniej. Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Kurs będzie nieodpłatny. Przewidywana liczba miejsc wyniesie 20.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt wynagrodzenia wykonawcy prowadzącego kurs, wraz z materiałami edukacyjnymi8 000 zł
2Koszt cateringu (woda, kawa, herbata, warzywa, owoce)500 zł
Łącznie: 8 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Przyjęty